Inleiding Bybel 1 Toetse

Inleiding tot die BybelToets 1
Kies of merk die korrekte antwoordDatum:
Student se Naam en Van :

1.         Die Bybel is oorspronklik op lang velle perkament geskryf  en dan op / Masjiene / hout rollers / klei tafels geskryf / afgerol.

                                                                                    (merk die korrekte antwoord) (1)

2.         Die Joodse skrywers het baie / langdradig / versigtig / slordig /

te werk gegaan met die oorskryf van die Hebreeuse manuskripte.

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

3.         Die Joodse skrywers moes met elke woord wat hulle neerskryf

/ Eers toestemming kry / doodstil bly / vrae vra / hard op sê /

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

4.         Enkele foute wat gevind was is heel / gelate / moontlik / soms /

/ aanvaar / nooit /                                                

                                                                                  (merk die korrekte antwoord) (1)

5.         Die woord “Septuagint”  is  ‘n  Griekse  woord   wat   beteken

/ vyftig / sestig / sewentig /                              

                                                                                  (merk die korrekte antwoord) (1)

6.         Die Bybel is die geskrewe Woord. Jesus is die lewende Woord.

          Waar  /  Vals  (1)

7.         Jesus kon ons uit die hemel liefhê,  maar Hy kon  ons  nie  van

daar af red nie.                                                                                  

                                                                                                              Waar /  Vals (1)

8.         Die manna was nog altyd beskikbaar.                                             Waar / Vals (1)

9.         Die hele Nuwe Testament bestaan uit ‘n verslag wat handel oor

die lewe en bediening van ons Here.                                            

                                                                                                               Waar / Vals (1)

10.      In Handelinge en die Sendbriewe sien ons  Jesus Christus as die

Een wat uit die graf opgestaan het,  lewendig en dienend  in  Sy

Kerk.                                                                                                     

                                                                                                               Waar / Vals (1) [TOTAAL    10]

Inleiding tot die BybelToets 2
Kies of merk die korrekte antwoordDosent :
Student se Naam en Van:Datum:

1.         Die Engelse  woord  “Bible”   kom  van  die  Griekse  woord

“Biblos” en “Biblion” wat beteken dit.

(skryf die korrekte antwoorde in) (2)

2.         Die woord  “Testament”  beteken                                

hierdeur  kon

God Sy verbond bewys wat bestaan het tussen Hom en Sy volk.

(skryf die korrekte antwoord in) (1)

3.         Die Bybel in die Afrikaanse verdeling van die Ou Testament het

/ 37 / 38 / 39 / boeke.                                                    

                                                                                           (merk die korrekte antwoord) (1)

4.         Die  Afrikaanse  verdeling  van  die  Nuwe  Testament bevat

/ 29 / 27 / 28 / Boeke.                                                   

                                                                                           (merk die korrekte antwoord) (1)

5.         Daar is / 1189 / 1188 / 1187 / hoofstukke in die Bybel.

(merk die korrekte antwoord) (1)

6.         Daar is / 31,163 / 32 000 / 34 000 /  verse in die Bybel.

(merk die korrekte antwoord) (1)

7.         Die mees belangrike Engel is die Here Homself.                                Waar  /  Vals  (1)

8.         Daar is 3,566,480 / letters / syfers / woorde / in die Bybel.

(merk die korrekte antwoord) (1)

9.         Hoeveel sendbriewe is daar geskrywe, deur verskillende

skrywers?  /  12  /  19  /  21  /                                      

                                                                                           (merk die korrekte antwoord) (1)

10.      Die Handelinge van die Apostels is die enigste geskiedenisboek

               van die Nuwe Testament.           

                                                                                                                     Waar  /  Vals  (1) [TOTAAL 11]

Inleiding tot die BybelToets 3
Kies of merk die korrekte antwoordDosent :
Student se Naam en Van:Datum:

1.         Gedurende  die / Laaste Jare / Middeleeue / was daar sporadies pogings om die Vulgaat in Ou-Duits te vertaal. Die bekendste

voorbeeld was die ‘Monsese Matteus’.            

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

2.         Pous / Ignasius / Innocent / het geglo dat leke wat die Bybel

beter wou verstaan, gestraf moes wees.        

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

3.         Mentel se  Bybel  was  2 voet by 1 voet  groot en  het / 404 / 405 /

baie dik bladsye gehad.                                     

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

4.         Toe / Calvyn / Luther / die Bybel begin studeer ontdek hy ‘n

genadige God.                                                      

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

5.         / Ignatius / Luther / het beweer dat die Bybel letterlik vertolk

kan word.                                                              

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

6.         Dit neem Luther ongeveer 6-10 weke om die Nuwe Testament

in / Latyn / Duits / te vertaal.                       

                                                                                    (merk die korrekte antwoord) (1)

7.         In Luther groei die opvatting al hoe meer dat/ elke mens/ monnike / mans /

asook vrouens en kinders hulle eie Bybel moes besit.

            (merk die korrekte antwoord) (1)

8.         Luther het aanvanklik sy moedertaal Duits verag.                   Waar  /  Vals   (1)

9.         “Das Neue Testament Deutsch” het oorspronklik / R90 / R77 / R7

gekos.    Die eerste oplaag is binne drie maande verkoop.

(merk die korrekte antwoord) (1)

10.      Daar was veral een Ou Testament boek waarmee Luther

probleme gehad, het, naamlik, Esther.                                     

                                                                                                          Waar  /  Vals   (1)

                                                                                                                [TOTAAL    10]

Inleiding tot die BybelToets 4
Kies of merk die korrekte antwoordDosent  :
Student se Naam en Van:Datum:

1.         Tot en met die veertiende eeu was die  Bybel  in / Spanje /

/ Holland / Rome / die Roomse Latynse VULGAAT.

                  (merk die korrekte antwoord) (1)

2.         Die Inkwisisie was ‘n godsdienstige regbank wat / Christelikheid /

/ kettery / stryery / in die kerk moes opspoor en straf.

          (merk die korrekte antwoord) (1)

3.         In / 1255 / 1270 / 1266 / ontstaan die sogenaamde ‘Rymbybel’

van Jakob van Maerlant.                              

                                                                                  (merk die korrekte antwoord) (1)

4.         / Van Wyk / Erasmus / Botha /  se Griekse Nuwe Testament

kry later die naam ‘Textus Reseptus’.        

                                                                                  (merk die korrekte antwoord) (1)

5.         Jacob van Liesveldt baseer sy werk net op dié van Luther. Sy uitgawe van / 1542 / 1533 / 1522 / word absoluut beroemd omdat

dit hom die marteldood gekos.                      

                                                                                  (merk die korrekte antwoord) (1)

6.         In 1594 gee die State Generaal (Hollandse woord vir Premier) die opdrag aan  Philips  van  Marnix van St. Algelegonde  om saam met / nege / vyf / tien / ander persone ‘n standaard vertaling

daar te stel.                                                                      

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

7.         Dit duur / 12 / 16 / 18 / jaar vir die Nuwe Testament en 19  jaar vir die Ou Testament om in Hollands vertaal te word.

  (merk die korrekte antwoord) (1)

8.         Die  Hollandse  Bybel dra  die  Naam ‘ Statebybel’  omdat  die State  Generaal  dit  gevra het en die staat ook die koste gedra het van / 75,000 / 20,000 / 35,000 / gulde.

                 (merk die korrekte antwoord) (1)

9.         In die Afrikaanse Volksgeskiedenis en taal het die Statebybel

geen invloed gehad nie.                                                                  Waar  /  Vals  (1)

10.      Weens die 1939 – 1945 oorlog verskyn die hele nuwe Hollandse vertaling eers op / 16 / 1 / 25 / Desember 1951.

(merk die korrekte antwoord) (1) [TOTAAL  10]

Inleiding tot die BybelToets 5
Kies of merk die korrekte antwoordDosent :
Student se Naam en Van:Datum:

1.         Die stryd om die Bybel in eie taal te bekom het seker die grootste vervolging in / Duitsland / Engeland / Rome / meegebring.

              (merk die korrekte antwoord) (1)

2.          Engelse volk het Angel-Saksies gepraat, maar die

amptelik Bybel was die / Duits / Roomse Latynse /  Vulgaat.

                (merk die korrekte antwoord) (1)

3.         John Wycliffe was ‘n rondreisende prediker in die voor-Reformatoriese tyd in / Engeland / Frankryk /

               (merk die korrekte antwoord) (1)

4.         Die Sinode van Oxford van 1408, verbied enige persoon om enige vertalings in / Duits / Engels / te maak.

(merk die korrekte antwoord) (1)

5.         / John Westley / Tyndale / is redelik onbekend in die geskiedenis

van die Engelse Bybel.                                       

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

6.         Deur heel sy lewe preek / John Westley / Tyndale / die woorde:

‘….Lord, open the King of England’s eyes’.    

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

7.         Vir die KJV vertaling word ‘n Komitee van / 56 / 54 / 58 / vertalers, uit alle erkende kerke, word benoem met die opdrag om

die Bybel uit die oorspronklike tale te vertaal maar dat

hulle ook die Vulgaat moet raadpleeg.            

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

8.         Die ‘Revised Version’ is baie getrouer aan die oorspronklike

tale as die / Roomse / King James /              

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

9.         In / Amerika/ Duitsland / Japan / verskyn die moderne ‘Good News for

Modern Man Bible’.                                             

                                                                                 (merk die korrekte antwoord) (1)

10.      Die Roomse Katolieke Kerk gee ‘n moderne vertaling uit

en noem dit die / The Modern Bible / The Jerusalem Bible /

(merk die korrekte antwoord) (1) [TOTAAL  10]

Inleiding tot die BybelToets 6
Kies of merk die korrekte antwoordDosent :
Student se Naam en Van:Datum:
1.Vir die Bybel student is die besit van ‘n goeie konkordansie nie ‘n noodsaaklikheid nie.    Ja    /    Nee    (1)
  2.  Afrikaanse Bybel studente moet in besit van ‘n goeie Bybel wees, verkieslik die 1933 vertaling.    Ja    /    Nee    (1)
  3.  Wedergeboorte speel geen rol in die lewe van ‘n Bybel student nie.    Ja    /    Nee    (1)
  4.  Wanneer ‘n Bybel student ‘n stelling van God bevraagteken, moet hulle hul met toegewyde  studie  en  gehoorsaamheid aan die openbaring van die Heilige Gees onderwerp.      Ja      /      Nee      (1)
  5.  Met die studie van die Bybel neem dat jare alvorens die    
student die stem van die Heilige Gees leer ken.                            Ja  /  Nee  (1)
  6.  Bybelstudie moet ‘n leefwyse word.  Ja  /  Nee  (1)
  7.  Die bron van ons geloof is wat God gesê en beloof het.  Ja  /  Nee  (1)
  8.  Die Bybel sal jou van sonde weghou of sonde sal jou van hierdie Boek af weghou.    Ja    /    Nee    (1)
  9.  Wanneer u die Woord van God gebruik, sal daar nie altyd krag in u bediening wees nie.    Ja    /    Nee    (1)
  10.  Elke woord moet in sy konteks in elke sin oorweeg word.  Ja  /  Nee  (1)

[TOTAAL  10]

Inleiding tot die BybelToets 7
Kies of merk die korrekte antwoordDosent :
Student se Naam en Van:Datum:

1.         Besluit om een spesifieke boek te leer en te bemeester.                   Ja  /  Nee  (1)

2.         Maak ‘n lys met kolomme van hoofstukke, verse, sinsdele

en woorde.                                                                                                 Ja  /  Nee  (1)

3.         In Bybelstudie is die beginsels van Tipologie nie van

toepassing nie .                                                                                            Ja  /  Nee  (1)

4.         Daar is 1189 hoofstukke in die Bybel.                                                     Ja  /  Nee  (1)

5.         Die hoofdoel van Bybelstudie is om die leerstellings van die Bybel te verstaan en dit op ons eie lewens van

toepassing te maak.                                                                                    Ja  /  Nee  (1)

6.         In die Bybel kom daar 2930 afsonderlike individue voor.                    Ja  /  Nee  (1)

7.         Daar is dertien verwysings na die naam Sagaria.                                  Ja  /  Nee  (1)

8.         Wonderwerke is die goddelike teenwerking van ‘n normale

gang van sake.                                                                                             Ja  /  Nee  (1)

9.         Daar is 26 wonderwerke in die Ou Testament aangeteken.                Ja  /  Nee  (1)

10.      ‘n Gelykenis kan ‘n ware verhaal of ‘n denkbeeldige verhaal wees wat vertel word met die doel om ‘n geestelike les tuis te bring.

              Ja  /  Nee(1)    [TOTAAL 10]

Inleiding tot die BybelToets 8
Kies of merk die korrekte antwoordDosent :
Student se Naam en Van:Datum:

1.         Ons lees van slegs vyf geleenthede waar God Self geskryf het.

                        Ja  /  Nee  (1)

2.          “Inspirasie” Beteken letterlik “deur God geasem”.                               Ja  /  Nee  (1)

3.         God het veertig manne gebruik om die Bybel te skrywe.                    Ja  /  Nee  (1)

4.         Die Bybel is geskrywe oor ‘n tydperk van ongeveer

1600 jaar.                                                                                                     Ja  /  Nee  (1)

5.         Die Bybel is die gevolg van een Meesterbrein.                                     Ja  /  Nee  (1)

6.         “Deur God ingegee” is afkomstig van die Griekse woord

wat beteken “God haal asem”.                                                                Ja  /  Nee  (1)

7.         Die wortels van die Bybel is Goddelik.                                                   Ja  /  Nee  (1)

8.         “Letterlike Inspirasie” beteken dat elke woord in die

oorspronklike geskrifte geïnspireer is.                                                   Ja  /  Nee  (1)

9.         “Openbaring” is die handeling van God waardeur Hy feite wat

nie voorheen deur die mens geken is nie, direk oordra.                     Ja  /  Nee  (1)

10.      “Verheldering” is die inwerking van die Gees op die denke van

die mens, sodat hy geestelike dinge kan verstaan.                             Ja  /  Nee  (1) [TOTAAL  10]

Inleiding tot die BybelToets 9
Kies of merk die korrekte antwoordDosent :
Student se Naam en Van:Datum:
  1. Die studie van / name / getalle / gebeurtenisse / is die belangrikste deel van enige  ondersoek van die Bybel.                                  

                                                                               (merk die korrekte antwoord) (1)

2.         Die getal / ses / een / sewe / is ‘n primêre syfer en al die ander getalle steun daarop  of word deur een vooraf gegaan.

                     (merk die korrekte antwoord) (1)

3.         Die getal twee is die getal van verdeling en skeiding.              Waar  /  Vals  (1)

4.         Die getal / nege / drie / elf / is die getal van eenheid goedkeuring

en volkomenheid.                                                

                                                                                  (merk die korrekte antwoord) (1)

5.         Die getal VIER is die skeppings getal.                                          Waar  /  Vals  (1)

6.         Die nommer VYF is kenmerkend van God se / krag /

/ genade / oordeel /                                            

                                                                                  (merk die korrekte antwoord) (1)

7.         Die getal SES is die getal van die / antichris / mens /

/ duiwel /                                                              

                                                                         (merk die korrekte antwoord) (1)

8.Die getal sewe dui op Goddelike volheid, volmaaktheid 
    9.en volkomenheid.   Die getal agt is die getal van die / wederkoms /      Waar  /  Vals (1)

/ wederopstanding /                                          

                                                                                  (merk die korrekte antwoord) (1)

10.      Die getal NEGE is die getal van oordeel en finaliteit.               Waar  /  Vals  (1)

11.      Die getal TIEN is ‘n volkome getal en spreek van volmaaktheid in die goddelike orde, menslike

verantwoordelikheid en herstel.                                                          Ja  /  Nee  (1)

12.      Die getal ELF is die getal van / verwarring / wanorde /

 (merk die korrekte antwoord) (1)

13.      Die getal TWAALF spreek van / onvolkome / volmaakte /

regerings bestuur.                                               

                                                                                  (merk die korrekte antwoord) (1)

14.      Dertien is die getal van rebellie, om terug te val en

geloofsversaking.                                                                             Waar  /  Vals (1)

15.      Die muur van die Nuwe Jerusalem rus op 12 fondamente.

       Waar  /  Vals (1)

            [TOTAAL 15]

Inleiding tot die BybelToets 10
Kies of merk die korrekte antwoordDosent :
Student se Naam en Van:Datum:

1.         ‘n Dispensasie is ‘n tydperk waartydens God op ‘n besondere wyse met die mens se sonde en sy verantwoordelikheid ten

opsigte van sonde handel.                                                                       Ja  /  Nee  (1)

2.         Wanneer die Bybel bestudeer word is daar agt dispensasies.

                             Ja  /  Nee  (1)

3.         Die aantal jare wat die dispensasie van onskuld geduur het

kan presies vasgestel word.                                                                   Ja  /  Nee  (1)

4.         Die van gewete duur 1656 jaar, maar God is nog genadig en

red agt mense.                                                                                           Ja  /  Nee  (1)

5.         Die dispensasie van menslike regering duur vir 427 jaar vanaf die sondvloed en eindig met die bou van die toring van Babel.

                                                Ja  /  Nee  (1)

6.         Die dispensasie van belofte duur 430 jaar en strek vanaf die

roeping van Abram tot em met die eksodus uit Egipte.                     Ja  /  Nee  (1)

7.         Die dispensasie van die wet duur 1491 jaar en strek vanaf die tyd by die berg Sinai tot en met die dood van Jesus aan die

kruis.                                                                                                           Ja  /  Nee  (1)

8.         Die dispensasie van genade, het tot ‘n einde gekom, en strek vanaf die uitstorting van die Heilige Gees tot en met die weder-

koms van Christus.                                                                                   Ja  /  Nee  (1)

9.         Die dispensasie van die koninkryk  duur tweeduisend jaar

vanaf die terugkeer van Jesus na die aarde tot en met die Groot

Wit troon oordeel.                                                                                     Ja  /  Nee  (1)

10.      Dispensasies is van geen belang met die verdeling van die

Woord van God nie.                                                                       Ja  /  Nee  (1) [TOTAAL  10]